تلفن های سازمان

ردیف

 نام حوزه

نام مسوول

 تلفن مستقیم

۱

 حوزه مدیر عامل

سید رضا موسوی

 ۳۷۴۲۹۲۱۰

۲

 قائم مقام

جعفر رئیسیان زاده

 ۳۷۴۲۹۲۱۰

۳

 روابط عمومی

محسن کارگر

۳۷۴۲۹۲۲۰

۴

 معاونت فرهنگی و هنری

مهدی ابراهیمی

 ۳۷۴۲۹۲۲۱

۵

معاونت مالی و اداری

مهدی آذری

۳۷۴۲۹۲۲۲